اسکندر نه چندان کبیرکد پست 58
دسته بندی نمایشنامه
نویسنده الهه دهقان پیشه
نمایشنامه «اسکندر نه چندان کبیر» ۵ شخصیت مرد و یک شخصیت زن دارد.
این نمایشنامه به زبان طنز، در هشت صحنه نوشته شده و می‏ توان آن را متناسب با گروه‏های سنی متفاوت (نوجوان تا بزرگسال) تنظیم و اجرا کرد.

بخش هایی از نمایشنامه:
تویِ مقدونیه ای می خوای به منِ یونانی تمدن یونانی یاد بدی؟
....
قربان جسارت نشه يعنی یهو از خواب پا شدین و احساس کردین که بايد رهبری یونانیا رو بر عهده بگیرین؟
....
اولمپیاس از هر زاويه ای ‎به ‎هر ‎موضوعی فکر کند به نتیجه ی دلخواه خودش می رسد.
....
شما بعد از اينکـه مـرا تـه دره انداختیـد بلاهای زيـاد ديگـری بـر سـر بسـیاری ديگـر آورديـد و بسـیاری ديگـر را هـم کشـتید يـا بـه کشـتن داديـد... بـه نظـرم عذرخواهی از من به عنوان يک قطره از این اقیانوس نـه ضـرورتی بـرای من دارد و نه فايده ای برای شما. قضیه بسیار گسـترده اسـت و بـه ایـن راحتی جمع نمی شود.

پست گالری


دیدگاه پست


لینک به اشتراک گذاری
گزارش مشکل پست

siteMap - Design by QooSoft