نحوه تعامل مطلوب اولیا با فرزندان بر اساس تعالیم اسلامیکد پست 56
دسته بندی دینی
نویسنده مجید زیدی جودکی - روشنک کاظمی مقدم
تعامل نامناسب والدین با فرزندان باعث می‌شود آنان در مرحله اول در خانواده و در مرحلۀ بعدی در جامعه مهارت صحیح ارتباط¬گیری را از دست بدهند. این عدم مهارت باعث می‌شود به زودی در آینده شاهد نسلی کم ارتباط و اعتماد با والدین در جامعه باشیم .این کتاب به والدین کمک می‌کند نحوه تعامل صحیح با فرزندانشان را مطابق مسلک قرآنی بیاموزند تا هم کانال‌های ارتباطی با فرزندانشان را کشف کنند و هم پایه‌های عقیدتی آنان را تقویت کنند.

پست گالری


دیدگاه پست


لینک به اشتراک گذاری
گزارش مشکل پست

RSS - Design by QooSoft